Raport podsumowujący zadanie pt. „Możliwe scenariusze zagospodarowania działek miejskich pod kątem społeczno-kulturowym na przykładzie analizy transformacji podobnych działek z terenu Polski i/lub świata”, zrealizowane na zlecenie Biura Kultury m.st. Warszawy przez Fundację Bęc Zmiana w 2021 r.
Tereny kultury. Analiza potencjału

Celem analizy była diagnoza potencjału kultury jako czynnika wspierającego przekształcanie terenów miejskich. Szczególnie interesowało nas, jak przestrzenie, które utraciły dawną funkcję publiczną, „wakatują”, czekając na dalsze decyzje, lub stały się własnością prywatną, można zmienić w miejsca zrównoważonej urbanizacji.

Analiza miała dostarczyć informacji, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy planowaniu przyszłości terenów tego typu. Szczególnie zależało nam na wydobyciu rozwiązań, które w takich okolicznościach wspierają kulturę i dostęp do kultury. Ważne było również, by wnioski z analizy były pomocne w podejmowaniu działań projektowych dotyczących terenów miejskich, zwłaszcza w odniesieniu do przestrzeni publicznych, ich użyteczności oraz funkcjonalności, potencjału wzmacniania więzi mieszkańców i użytkowników z okolicą, tworzenia przestrzeni zielonych i środowiska przyrodniczego, a także tworzenia partnerskich relacji społecznych, w tym z inwestorami i biznesem.

Projekt zrealizowany został przez zespół: Maciej Frąckowiak, Aleksandra Litorowicz, Bogna Świątkowska, Tomasz Świetlik, Weronika Zalewska.
Transkrypcja wywiadów: Janina Zakrzewska
Projekt graficzny i skład raportu: Tomek Bersz

Tereny Kultury | PDF do pobrania

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota