Konferencja rozpoczynająca prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy
Robimy Studium! #Warszawa2030

Studium jest dokumentem strategicznym określającym politykę przestrzenną miasta. Zawiera wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, układu komunikacji, ochrony zabytków i kształtowania ładu przestrzennego, które następnie zapisywane są bardziej szczegółowo w planach miejscowych. Studium musi być zgodne ze strategią rozwoju miasta, czyli najogólniejszym dokumentem określającym jakie miasto ma być.  Fundacja Bęc Zmiana była odpowiedzialna za część programu oraz publikację towarzyszącą konferencji przygotowanej przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Rada m.st. Warszawy przyjęła nową strategię pod nazwą #Warszawa 2030. Dotyczy ona wszelkich wymiarów życia w mieście: od gospodarki po edukację, zdrowie i sposoby spędzania czasu wolnego. Wraz z uchwaleniem przez Radę Miasta strategii zacznie się praca nad nowym studium, którego horyzont sięga roku 2045. Konferencja, w której wzięło udział prawie 350 uczestników, niespełna 40 gości specjalnych, odbyło się 8 wykładów, 8 warsztatów, sformułowano 8 propozycji do Studium, była pierwszym krokiem do stworzenia nowego dokumentu planistycznego dla Warszawy. Była też okazją do poznania się wszystkich, którzy będą pracować nad opracowywaniem studium, do wymiany kontaktów, współpracy w interdyscyplinarnych zespołach warsztatowych, których w czasie konferencji pracowało osiem nad problematyką związaną m.in. z zielenią, mieszkalnictwem, demografią, projektowaniem przyszłości.

Konferencja ROBIMY STUDIUM! #WARSZAWA 2030, Warszawa 9-10.05.2018
www.robimystudium.pl

ORGANIZATOR: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Zespół: Marlena Happach (Architekt Miasta, Dyrektor BAiPP), Piotr Sawicki (Zastępca Dyrektora BAiPP), Bartosz Rozbiewski (Naczelnik Wydziału Polityki Przestrzennej), Monika Komorowska (Naczelnik Wydziału Dialogu w Planowaniu), Zuzanna Hyrcza, Dariusz Bartoszewicz i Wojciech Kacperski

KOORDYNACJA: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Zespół: Piotr Chuchla (projekty graficzne), Joanna Figiel (tłumaczenia), Aleksandra Kędziorek (współpraca merytoryczna), Damian Makowski (opracowanie strony www), Kuba Snopek (infografiki), Agnieszka Sural (koordynacja), Bogna Świątkowska (kuratorka), Julia Żabowska (badania wtórne)

PUBLIKACJA DO POBRANIA W FORMACIE PDF:
Reader Robimy Studium! #Warszawa2030, projekt graficzny: Piotr Chuchla

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota