Wystawa warszawskiej grupy projektowej CENTRALA na Festiwalu Architektury i Designu Concentrico w Logroño splata echa zjawisk przestrzennych w intrygującą opowieść o architekturze i jej planetarnej wyobraźni
Pawilon pogłosów

 

Co wspólnego z architekturą mają warszawskie mokradła, Ebro Chiquito czy roślinność wodna? Zdaniem Małgorzaty Kuciewicz i Simone De Iacobisa z grupy projektowej CENTRALA – bardzo wiele. W swojej architektoniczno-badawczej praktyce CENTRALA przygląda się relacjom architektury i zjawisk przyrodniczych. Architektura jest dla nich raczej procesem niż statyczną formą, a grawitacja, cyrkulacja wody, zjawiska atmosferyczne czy astronomiczne – jej budulcem. W architekturze łączącej intymną, ludzką skalę ze skalą planety widzą narzędzie, które pomaga dostroić się do rytmu otaczającego nas świata. Wzmacnia nasze poczucie łączności z naturą i otwiera na doświadczanie jej zanikających cyklów. Podobnie jak prezentowany w Logroño ‘Pawilon, którego nazwa wywodzi się od motyla (łac. papilio), zwraca uwagę na związek mikrozdarzeń z przemianami zachodzącymi w skali planety.

W “Pawilonie pogłosów splatają się echa zjawisk, których CENTRALA doświadczyła prowadząc badania architektoniczne w Warszawie i Logroño. Pamięć krajobrazu, uważność na zmiany, synchronizacja z cyklami przyrody, włączanie natury, świadomość głębokiego czasu i zdrowie cyrkularne – to hasła, za którymi kryją się historyczne realizacje, motywy lokalnej architektury, tradycyjne metody pracy z krajobrazem oraz współczesne projekty CENTRALI. Zaprezentowane na wystawie oraz w formie sześciu rozwieszonych w historycznym centrum miasta flag zachęcają do wspólnego ćwiczenia planetarnej wyobraźni.

CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis) tworzy projekty w oparciu o analizy relacji pomiędzy architekturą i różnymi procesami naturalnymi. Swoje rozpoznania w tym zakresie prezentowała na autorskiej wystawie „Amplifikacja natury” w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji w 2018 roku. W 2016 roku projektowała polską wystawę na Triennale di Milano, zaś w 2021 będzie reprezentować Polskę podczas London Design Biennale.
https://centrala.net.pl/

3–27.09.2020
w ramach Concéntrico 06. Międzynarodowego Festiwalu Architektury i Designu w Logroño
Sala wystawowa w ratuszu Logroño i 6 różnych lokalizacji w mieście

wernisaż 2.09 g. 19, sala wystawowa w ratuszu Logroño

organizator wystawy: Fundacja Bęc Zmiana
koordynacja: Bogna Świątkowska
produkcja: Joanna Waśko
projekty graficzne: Zofka Kofta
teksty: Aleksandra Kędziorek

wystawa zorganizowana dzięki wsparciu:
Instytut Polski w Madrycie
Rada Miasta Logroño
Instytut Adama Mickiewicza

Więcej o Festiwalu Architektury i Designu w Logroño https://concentrico.es/en/

El pabellón de las reverberaciones
CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz y Simone De Iacobis)

3-27.09.2020
La exposición forma parte de Concéntrico 06 – Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño y seis otras localizaciones en la ciudad

Inauguración: 2 septiembre, hora 19, sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño

Esta exposición, obra del grupo creativo CENTRALA, de Varsovia, reúne los ecos de los fenómenos espaciales observados en Varsovia y en Logroño.  Una historia fascinante sobre la arquitectura y su imaginación planetaria.

¿Qué tienen que ver con la arquitectura los humedales de Varsovia, el Ebro Chiquito o la vegetación acuática? Según Małgorzata Kuciewicz y Simone De Iacobis, de CENTRALA, tienen mucho que ver. En sus investigaciones, los creadores de CENTRALA profundizan en la relación entre la arquitectura y los fenómenos naturales. Conciben la arquitectura como un proceso, más que como una forma estática, y la gravedad, la circulación del agua, los eventos climáticos y astronómicos, como su material de construcción. Una arquitectura que combina la dimensión íntima, humana, con la planetaria ayuda a sintonizar con el ritmo del mundo que nos rodea, fortalece nuestro sentimiento de pertenencia a la naturaleza y nos abre a experimentar sus ciclos, que se extinguen. De la misma forma que ‘El Pabellón’ de Logroño, cuyo nombre deriva de “mariposa” (‘papilio’ en latín – que significa „breve aparición de una forma hermosa”), apunta a la relación entre los microeventos y los cambios de dimensión planetaria.

EnEl pabellón de las reverberacionesresuenan los ecos de los fenómenos que CENTRALA ha observado durante sus investigaciones arquitectónicas en Varsovia y en Logroño. La memoria del paisaje, la atención a los cambios, la sincronía con los ciclos naturales, el empoderamiento de la naturaleza, la conciencia del tiempo profundo y la salud circular son temas en los que confluyen realizaciones históricas, motivos de la arquitectura local, formas tradicionales de interactuar con el paisaje y los diseños contemporáneos de CENTRALA. Todo ello, presentado en la exposición, y en forma de seis banderas, dispersas por el centro histórico de Logroño, invita a un ejercicio colectivo de  imaginación planetaria.

Los proyectos de CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz y Simone De Iacobis) parten de un análisis de las relaciones entre la arquitectura y los diferentes procesos naturales. Su visión  sobre este problema se presentó en la exposición individual titulada “Amplificación de la naturaleza”, en el pabellón de Polonia, durante la Bienal de Arquitectura de Venecia, 2018. En 2016, Centrala diseñó  la exposición polaca en la Trienal de Milán, y en 2021 representará a Polonia en la Bienal de Diseño de Londres.

Exposición organizada por: Fundacja Bęc Zmiana
Coordinación: Bogna Świątkowska
Producción: Joanna Waśko
Diseño gráfico: Zofka Kofta
Textos: Aleksandra Kędziorek

Exposición patrocinada por:
Instituto Polaco de Cultura en Madrid
Ayuntamiento de Logroño
Instituto Adam Mickiewicz

Conoce más sobre el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño https://concentrico.es/

The Pavilion of Reverberations
CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)

3–27.09.2020
Part of Concéntrico 06 – Logroño International Architecture and Design Festival
Logroño Town Hall Exhibition Hall and 6 different locations in the city

Opening 2nd September, 7pm, Logroño Town Hall Exhibition Hall

The exhibition by Warsaw-based design collective CENTRALA weaves echoes of spatial phenomena observed in Warsaw and Logroño into an intriguing story of architecture and its planetary imagination.

What do Warsaw wetlands, the Ebro Chiquito, and aquatic plants have to do with architecture? According to Małgorzata Kuciewicz and Simone De Iacobis from CENTRALA, a lot. In its architecture research practice, CENTRALA observes the relations between architecture and natural phenomena. They conceive architecture as a process rather than a static form, and consider gravity, water circulation, and atmospheric and astronomical events as its building materials. In architecture that combines an intimate, human scale with the scale of the planet, they see a tool that can help us tune in to the rhythm of the surrounding world. This enhances our feeling of belonging to the natural world and opens us to the experience of disappearing natural cycles. As with Logroño’s Pavilion, whose name derives from a butterfly (Latin ‘papilio’ – meaningbrief appearance of a beautiful form), it points to the relations between microevents and changes occurring on a global scale.

“The Pavilion of Reverberations” brings together echoes of phenomena CENTRALA has experienced during architectural research in Warsaw and Logroño. Memory of the landscape, watchfulness for changes, synchronicity with natural cycles, enabling nature, awareness of deep time, and circular health are topics that combine historical realizations, local architectural motifs, traditional ways of interacting with the landscape, and CENTRALA’s contemporary designs. Presented at the exhibition and in the form of six flags dispersed throughout Logroño’s historic city centre, they encourage collective exercises on planetary imagination.

CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz and Simone De Iacobis) creates proposals based on analyses of relations between architecture and various natural processes. They presented their findings in the solo exhibition “Amplifying Nature” in the Polish Pavilion at the 2018 Biennale Architettura in Venice. They designed the Polish exhibition at the 2016 Triennale di Milano and will represent Poland at the 2021 London Design Biennale.

Exhibition organizer: Fundacja Bęc Zmiana
Coordination: Bogna Świątkowska
Production: Joanna Waśko
Graphic design: Zofka Kofta
Texts: Aleksandra Kędziorek

Exhibition organized with the support from:
Instituto Polaco en Madrid
Logroño City Council
Adam Mickiewicz Institute

More about the Logroño International Architecture and Design Festival https://concentrico.es/en/

projekt graficzny: Zofia Kofta

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota