I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana” i zwana jest dalej „Fundacją”.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych dla finansowania działalności statutowej.

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

3. Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

1. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 8 lipca 2002 r. i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

II. Cele i zasady działalności statutowej

§ 6

Celem Fundacji jest:

 • Wspieranie kultury w Polsce i na świecie;
 • Wspieranie twórców młodego pokolenia zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
 • Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;
 • Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
 • Pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury;
 • Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
 • Promocja młodych talentów;
 • Promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych;
 • Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;

§ 7

1. Fundacja realizuje powyższe cele w ramach nieodpłatnej działalność pożytku publicznego tj.

a) Pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych;

b) Fundowanie stypendiów dla młodych twórców;

c) Fundowanie wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą;

d) Łączenie i kontaktowanie ze sobą ludzi i projektów, w kraju i za granicą, dotyczących lub posiadających potencjał z zakresu nauki i kultury;

e) Realizacja programów wspierających rozwój postaw eksperymentalnych w polu nauki i kultury;

f) \Wspieranie inicjatyw interdyscyplinarnych na styku nauki, sztuki, kultury, architektury i dizajnu;

g) Wspieranie twórczości artystycznej, badawczej i kuratorskiej w dziedzinie sztuk wizualnych;

h) Wspieranie roli książki w odbiorze kultury współczesnej;

i) Gromadzenie i opracowywanie archiwum działalności własnej i wybranych zagadnień współczesnej kultury wizualnej;

j) Wspieranie i stymulowanie badań nad stanem współczesnej kultury wizualnej;

k) Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z galeriami, muzeami, uczelniami, szkołami, grupami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami fundacji.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 8

Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

§ 9

Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§ 10

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

III. Majątek fundacji i prowadzenie działalności gospodarczej

§ 11

Majątek Fundacji stanowią:

1) składniki majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie fundacyjnym.

2) środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak: odsetki z rachunków bankowych, odsetki z lokat kapitałowych, dochody z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, dochody z nieruchomości i praw majątkowych, dochody z uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

§ 12

1. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy dożywocia.

2. Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie (i administrowanie funduszami pieniężnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi prawami majątkowymi).

§ 13

Część składników majątku, określoną przez Zarząd, przeznacza się na działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem, że wartość tych składników będzie nie mniejsza niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

§ 14

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

a) (PKD 18.1) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią;

b) (PKD 47.5) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

c) (PKD 47.6) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

d) (PKD 47.7) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

e) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

f) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

g) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

h) (PKD 73.1) Reklama;

i) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;

j) (PKD 79.90.C) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie: działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rekreacyjne;

k) (PKD 82.19.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

l) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

m) (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

n) (PKD 94.12.Z) Działalność organizacji profesjonalnych;

o) (PKD 58.1) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

p) (PKD 59.1) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

q) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

r) (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;

s) (PKD 63.91.Z) Działalność agencji informacyjnych;

t) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

u) (PKD 84.12.Z) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;

v) (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

w) (PKD 90) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

x) (PKD 91.01.B) Działalność archiwów.

§ 15

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez, wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym, zakład gospodarczy.

2. Fundacja może posiadać udziały w spółkach handlowych i w innych podmiotach gospodarczych.

§ 16

1. Zarząd może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć.

2. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym.

IV. Zarząd

§ 17

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Bogna Świątkowska.

3. Prezes Zarządu jest uprawniony do:

 • powoływania członków Zarządu;
 • odwoływania członków Zarządu;
 • powoływania następnego Prezesa Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

 • śmierci członka Zarządu;
 • rezygnacji złożonej na piśmie;
 • odwołania z pełnienia funkcji.

5. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.

§ 19

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

4. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia, a jeżeli jego przedmiotem jest działalność gospodarcza, także kierowników zakładów i pełnomocników ds. działalności gospodarczej, którzy uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym. W sytuacjach nagłych posiedzenia zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.

§ 20

1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu.

2. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.

4. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 21

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:

 • Prezes Zarządu jednoosobowo;
 • dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 22

1. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.

2. Wszelkie umowy z członkiem Zarządu zawiera pełnomocnik Zarządu.

3. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę, Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

V. Zmiany statutu Fundacji

§ 23

Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów fundacji większością 2/3 głosów, z wyjątkiem zmian dotyczących przedmiotu działalności gospodarczej. W takim przypadku wymagana jest zwykła większość głosów.

§ 24

1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o likwidacji Fundacji jest dniem otwarcia likwidacji.

2. W uchwale o likwidacji Fundacji, Zarząd wyznacza likwidatora bądź likwidatorów Fundacji. Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu Fundacji.

3. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora Fundacji, do reprezentowania Fundacji w okresie likwidacji uprawionych jest dwóch likwidatorów działających łącznie.

4. Likwidatorzy niezwłocznie zawiadamiają sąd rejestrowy właściwy dla Fundacji o otwarciu likwidacji Fundacji oraz o osobach likwidatorów.

5. Na dzień otwarcia likwidacji Likwidatorzy sporządzają sprawozdanie finansowe oraz listę zobowiązań Fundacji.

6. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżącą działalność Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania, a także dokonać wszelkich innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji.

7. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji.

8. W przypadku, gdy po zakończeniu likwidacji Fundacji, pozostanie jakikolwiek majątek Fundacji, Likwidatorzy podejmują uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

9. Po przekazaniu składników, o których mowa w pkt 8 powyżej, Likwidatorzy złożą wniosek do właściwego dla Fundacji rejestru sądowego o wykreślenie Fundacji z KRS.

§ 25

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 8 lipca 2002 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.”

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota