I. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana i zwana jest dalej „Fundacją”.

§ 2
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych dla finansowania działalności statutowej. Zysk osiągnięty z prowadzenia działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.

§ 4
1. Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 8 lipca 2002 r. i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

II. Cele i zasady działalności statutowej

§ 6
Celem Fundacji jest:
− Wspieranie kultury w Polsce i na świecie;
− Wspieranie twórców młodego pokolenia zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
− Tworzenie warunków do rozwoju twórczości i innowacyjności;
− Wspieranie wszystkich dziedzin twórczości, działalności kulturalnej oraz naukowo-badawczej;
− Działanie na rzecz łączenia środowisk działających w obszarze innowacyjności;
− Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury, nauki i przedsiębiorczości;
− Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu innowacji społecznych;
− Promocja młodych talentów we wszystkich dziedzinach twórczości, działalności naukowo-badawczej oraz przedsiębiorczości;
− Promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych;
− Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury, nauki i przedsiębiorczości;
− Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju oraz działań proekologicznych;
− Prowadzenie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych i badawczych;
− Wspieranie i promocja rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;
− Propagowanie poszanowania praw człowieka oraz równego traktowania;
− Promowanie i wspieranie edukacji architektoniczno-urbanistycznej.

§ 7
Fundacja prowadzi swoją działalność poprzez:
− Nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
− Odpłatną działalność pożytku publicznego;
− Działalność gospodarczą.

§ 8
1. Fundacja realizuje cele wskazane w § 6 w ramach działalności pożytku publicznego tj.:
− Pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych, naukowych i badawczych;
− Fundowanie stypendiów;
− Fundowanie wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą;
− Łączenie i kontaktowanie ze sobą ludzi i projektów, w kraju i za granicą, dotyczących lub posiadających potencjał z zakresu kultury, nauki i przedsiębiorczości;
− Realizacja programów wspierających rozwój postaw eksperymentalnych w polu kultury, nauki i przedsiębiorczości;
− Wspieranie inicjatyw interdyscyplinarnych na styku nauki, sztuki, kultury, architektury, dizajnu i przedsiębiorczości;
− Wspieranie twórczości artystycznej, badawczej i kuratorskiej we wszystkich dziedzinach kultury i nauki;
− Wspieranie roli książki w odbiorze kultury współczesnej i w życiu społecznym;
− Gromadzenie i opracowywanie archiwum działalności własnej i wybranych zagadnień kultury współczesnej;
− Wspieranie i stymulowanie badań nad stanem kultury współczesnej i wiedzy o współczesności;
− Współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9
Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

§ 10
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§ 11
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

III. Majątek fundacji i prowadzenie działalności gospodarczej

§ 12
Majątek Fundacji stanowią:
1. składniki majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie fundacyjnym;
2. środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane w wyniku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności gospodarczej, takie jak: odsetki z rachunków bankowych, odsetki z lokat kapitałowych, dochody z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, dochody z nieruchomości i praw majątkowych, dochody z uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

§ 13
1. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy dożywocia.
2. Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie (i administrowanie funduszami pieniężnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi prawami majątkowymi).

§14
Część składników majątku, określoną przez Zarząd, przeznacza się na działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem, że wartość tych składników będzie nie mniejsza niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

§ 15
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
(PKD 46.49.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
(PKD 47.5) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
(PKD 47.6) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
(PKD 47.7) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
(PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
(PKD 58.1) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
(PKD 59.1) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
(PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
(PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych;
(PKD 63.91.Z) Działalność agencji informacyjnych;
(PKD 73.1) Reklama;
(PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
(PKD 79.90.C) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana dot. wyłącznie: działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rekreacyjne;
(PKD 82.19.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
(PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
(PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
(PKD 84.12.Z) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;
(PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
(PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
(PKD 90) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
(PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
(PKD 94.12.Z) Działalność organizacji profesjonalnych;

§ 16
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez, wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym, zakład gospodarczy.
2. Fundacja może posiadać udziały w spółkach handlowych i w innych podmiotach gospodarczych.

§ 17
1. Zarząd może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć.
2. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo- księgowym.

IV. Zarząd

§ 18
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.

§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Bogna Świątkowska.
3. Prezes Zarządu jest uprawniony do:
− powoływania członków Zarządu;
− odwoływania członków Zarządu;
− powoływania następnego Prezesa Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
− śmierci członka Zarządu;
− rezygnacji złożonej na piśmie;
− odwołania z pełnienia funkcji.
5. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.

§ 20
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia, a jeżeli jego przedmiotem jest działalność gospodarcza, także kierowników zakładów i pełnomocników ds. działalności gospodarczej, którzy uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym. W sytuacjach nagłych posiedzenia zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.

§ 21
1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu.
2. W przypadku gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
4. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 22
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:
− Prezes Zarządu jednoosobowo;
− dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 23
1. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
2. Wszelkie umowy z członkiem Zarządu zawiera pełnomocnik Zarządu.
3. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę, Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

V. Zmiany statutu Fundacji

§ 24
Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów fundacji większością 2/3 głosów, z wyjątkiem zmian dotyczących przedmiotu działalności gospodarczej. W takim przypadku wymagana jest zwykła większość głosów.

§ 25
1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o likwidacji Fundacji jest dniem otwarcia likwidacji.
2. W uchwale o likwidacji Fundacji, Zarząd wyznacza likwidatora bądź likwidatorów Fundacji. Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu Fundacji.
3. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora Fundacji, do reprezentowania Fundacji w okresie likwidacji uprawionych jest dwóch likwidatorów działających łącznie.
4. Likwidatorzy niezwłocznie zawiadamiają sąd rejestrowy właściwy dla Fundacji o otwarciu likwidacji Fundacji oraz o osobach likwidatorów.
5. Na dzień otwarcia likwidacji Likwidatorzy sporządzają sprawozdanie finansowe oraz listę zobowiązań Fundacji.
6. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżącą działalność Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania, a także dokonać wszelkich innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji.
7. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji.
8. W przypadku gdy po zakończeniu likwidacji Fundacji, pozostanie jakikolwiek majątek Fundacji, Likwidatorzy podejmują uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.
9. Po przekazaniu składników, o których mowa w pkt 8 powyżej, Likwidatorzy złożą wniosek do właściwego dla Fundacji rejestru sądowego o wykreślenie Fundacji z KRS.

§ 26
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 8 lipca 2002 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota