DEFINICJE

 1. Facebook – portal dostępny pod adresem www.facebook.com.
 2. Fanpage – strona Zwierz popkulturalny na Facebooku https://www.facebook.com/zwierzpopkulturalny/
 3. Konkurs – przedmiotowy konkurs, którego zasady wykonania określa niniejszy Regulamin.
 4. Organizatorka Konkursu: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa, +48 22 827 64 62, biuro@beczmiana.pl
 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Strony – Uczestnik/czka i Organizatorka.
 3. Uczestnik/czka – osoba pełnoletnia, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) z późn. zm.
 2. Fundator nagród: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa, +48 22 827 64 62, biuro@beczmiana.pl
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany, przeprowadzany ani administrowany przez serwis Facebook.com. Wszelkie informacje wymagane w ramach konkursu udostępnianie są Organizatorce, a nie serwisowi Facebook.com.
 4. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników konkursu w związku z konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatorki. Organizatorka zwalnia serwis Facebook.com z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem konkursu za pośrednictwem platformy. Adresem kontaktowym w sprawie konkursu jest: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa, +48 22 827 64 62, biuro@beczmiana.pl
 5. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatorki konkursu.
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest ogłaszany poprzez fanpage Zwierz Popkulturalny.
 2. Uczestnik/czka, przystępując do Konkursu akceptuje Regulamin konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z Konkursem, zgodnie z RODO.
 3. Uczestnika/Uczestniczkę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Uczestnik/czka, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na umieszczenie przez Organizatora swojej nazwy użytkownika Facebooka oraz imienia i nazwiska albo zastrzeżonego pseudonimu na liście laureatów opublikowanej na fanpage’u.
 • 2. PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu komentarza pod postem konkursowym na fanpage Zwierz Popkulturalny.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców w konkursie przez Katarzynę Czajka-Kominiarczuk, administratorkę fanpage Zwierz Popkulturalny na którym zostanie przeprowadzony konkurs.
 • 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Konkurs skierowany jest do nieograniczonego kręgu osób i przeprowadzany jest na terytorium Polski. Przystąpienie do Konkursu jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Każdy Uczestnik/czka może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, z zastrzeżeniem, że może zostać zwycięzcą w Konkursie tylko jeden raz, bez względu na ilość zgłoszeń udziału.
 3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatorki i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, a także ich bliscy. Przez bliskich rozumie się: partnerów, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką albo kuratelą członka władz lub pracownika.
 4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie jego trwania, poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail Organizatora, wskazany w Regulaminie. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego e-maila.
 5. Uczestnik/czka przystępując do Konkursu oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 4. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU.
 1. Uczestnicy/czki zamieszczają odpowiedzi w komentarzach pod postem konkursowym od momentu publikacji posta 02.02.2021 do końca dnia 04.02.2021, godz. 23:59.
 2. W komentarzu powinna pojawić się odpowiedź na pytanie konkursowe „Jaką kobiecą postać historyczną dopisalibyście/dopisałybyście do podręczników do historii?”
 3. Wygrywa Uczestnik/czka, której odpowiedź, zdaniem administratora fanpage Zwierz popkulturalny, będzie najciekawsza.
 4. Rozstrzygnięcie konkursowe zostanie ogłoszone do dnia 05.02.2021 w komentarzach do odpowiedzi oraz w wiadomościach prywatnych.
 • 5. WYGRANA
 1. Administrator fanpage Zwierz popkulturalny wybiera sześć najciekawsze odpowiedzi.
 2. Odpowiedzi zostaną nagrodzone komiksem „Tupeciary. O kobietach, które robią to, co chcą 2” autorstwa Pénélope Bagieu.
 3. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny. Laureat/ka nagrody nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 4. Laureat/ka nagrody zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości o uzyskaniu prawa do nagrody do odpowiedzi na nią, zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi, w szczególności podania danych niezbędnych do wydania nagrody Uczestnikowi. W przypadku niedochowania terminu lub podania nieprawdziwych danych, Organizatorka skontaktuje się z Uczestnikiem/czką ponownie. W przypadku bezskutecznego kontaktu albo przekazania danych niepełnych albo nieprawdziwych świadczenie uważa się za niemożliwe, a dotychczas uprawniony Uczestnik/czka traci prawo do nagrody.
 5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane w czasie 15 dni od daty otrzymania przez Organizatorkę informacji, o których mowa w § 5 ust.4.
 6. Fundatorką nagród jest Fundacja Bęc Zmiana.
 • 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu może uniemożliwić udział w Konkursie.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizatorka.
 3. Dane osobowe Uczestnika/czki będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, a w tym rozpatrzenia reklamacji, przekazania nagrody.
 4. Uczestnikowi/czce Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatorkę w związku z Konkursem.
 5. Organizatorka zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • 7. REKLAMACJA
 1. Reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać listownie lub mailowo na adres Organizatora (biuro@beczmiana.pl) najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać informacje umożliwiające Organizatorce rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 (czternastu) dni.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizatorka może wykluczyć Uczestnika/czkę z udziału w Konkursie, gdy Uczestnik/czka narusza warunki uczestnictwa w Konkursie lub dokonuje czynności naruszających powszechnie obowiązujące prawo.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatorki oraz na stronie internetowej: www.beczmiana.pl/konkurs_tupeciary
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Postanowienia Regulaminu mogą być wykonywane przez Organizatorkę za pomocą osób trzecich. To samo dotyczy obowiązków Organizatorki.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2021.

 

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota