FRAKTALE. W STRONĘ METAKULTURY ROZWOJU // CYKL KONWERSATORIÓW // KULTURA I ROZWÓJ

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach podczas których dyskutowane będą wybrane aspekty problemu uobecniania, legitymizacji i animacji praktyk kulturowych, z różnych względów umykających uwadze badaczy, nie znajdujących miejsca w dyskursie publicznym i pomijanych publicznych politykach.
FRAKTALE. W STRONĘ METAKULTURY ROZWOJU // CYKL KONWERSATORIÓW //  KULTURA I ROZWÓJ
il. Krzysztof Bielecki

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach podczas których dyskutowane będą wybrane aspekty problemu uobecniania, legitymizacji i animacji praktyk kulturowych, z różnych względów umykających uwadze badaczy, nie znajdujących miejsca w dyskursie publicznym i pomijanych publicznych politykach. W efekcie tej swoistej „ślepoty” umykają ważne zasoby indywidualnej i zbiorowej kreatywności, innowacyjności i potencjału współdziałania. Czy ich ujawnienie i mobilizacja mogłyby przyczynić się do wzmocnienia energii rozwojowej zarówno na poziomie mikro, czyli w skali indywidualnej i w mikrostrukturach społecznych, jak i makro, czyli na poziomie miast i regionów?

Czy możliwe jest wypracowanie zbioru uniwersalnych reguł prowadzących do stworzenia metakultury rozwoju na czas, gdy kluczowym pytaniem o przyszłość w skali kraju jest kwestia „pułapki średnich dochodów”, a w skali mikro – rosnące zróżnicowanie Polski w wymiarze regionalnym? Czy instrumenty mobilizacji zasobów kreatywności i innowacyjności wypracowane w polu kultury można adaptować do pola społecznego, gospodarczego?

Na wszystkie pytania nie odpowiemy, zdefiniujemy natomiast model teoretyczny odsłaniający bariery epistemologiczne oraz założenia metakultury rozwoju, a także wskażemy kierunki dalszych poszukiwań.

ZAPISY: bec@beczmiana.pl

PROGRAM SPOTKAŃ:

I. MIKROIMPULSY, MAKROSKUTKI. Wykorzystanie instrumentów mikrograntów i budżetu partycypacyjnego w kulturze do animowania aktywności kulturowej i stymulowania pozytywnej zmiany społecznej
22.10 (środa), godz. 11, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa

Referat główny wygłosi Ryszard Michalski z Centrum Edukacji i Innowacji Kulturalnych w Olsztynie realizujący programy animacji społeczno-kulturowej w gminach Warmii i Mazur, w których wykorzystuje takie instrumenty, jak mikrogranty i budżet partycypacyjny.
Koreferaty wygłoszą Daniel Prędkopowicz oraz Edwin Bendyk przedstawiając inne doświadczenia wykorzystania podobnych instrumentów (np. białostocki projekt Węglowa).

II. OBIEGI KULTURY / OBIEGI WŁADZY
28.10 (wtorek), godz. 11, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa

Nowe, często niewidoczne praktyki kulturowe wymagają nie tylko ujawnienia, lecz także waloryzacji i legitymizacji. Praktyki te bowiem nie mają najczęściej wymiaru czysto symbolicznego, dotykają także interesów ekonomicznych oraz dóbr osobistych innych uczestników życia publicznego. Trudno o lepszy przykład niż nowe praktyki rozwijane w domenie cyfrowej. W trakcie tego konwersatorium przeanalizujemy przypadek recepcji wyników badań „Obiegi kultury”, których wiarygodność została podważona przez niektórych uczestników obiegu kulturalnego z zarzutem, że legitymizują nielegalne formy uczestnictwa. Zrekonstruujemy proces tworzenia wiedzy na temat nowych praktyk, jej delegitymizacji i relegitymizacji po włączeniu się innych instytucji. W końcu przeanalizujemy efekt nowej nowej wiedzy na tworzenie rekomendacji typu policy-making.
Referaty wygłoszą: Beata Chmiel z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Mirosław Filiciak ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

III. OBLICZA KREATYWNOŚCI WERNAKULARNEJ
12.11 (środa), godz. 12.30, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa

Nie brakuje dowodów i przykładów, że na marginesach głównego nurtu życia kulturalnego, zarówno w nowych przestrzeniach kultury cyfrowej, jak i w bardziej tradycyjnie rozumianej kulturze ludowej (klas ludowych) rozwijają się kreatywne i innowacyjne formy aktywności kulturowej. Jak je odsłaniać? Jak je waloryzować? Na czym polega podmiotowość aktorów uczestniczących w tych praktykach? Czy praktyki te mogą być przedmiotem pozytywnego zainteresowania ze strony polityk publicznych?
Referat główny wygłosi dr Piotr Cichocki z Uniwersytet Warszawskiego, koreferat wygłosi dr Mirosław Filiciak ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

IV. W STRONĘ METAKULTURY ROZWOJU
25 listopada (wtorek), godz. i miejsce do potwierdzenia

Podczas tego spotkania przedstawione zostanie pod dyskusję podsumowanie projektu „Fraktale”.
Referat wygłosi Edwin Bendyk.

Cykl realizowany pod kierownictwem Edwina Bendyka finansowany jest przez przez Narodowe Centrum Kultury / www.nck.pl
Koordynator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl

www.spisekkultury.wordpress.com

 

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota